.

กรอกใบสมัครนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ

ข้อมูลนักเรียน

คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
กรุณากรอกเบอร์มือถือตัวเลข 10 หลัก

ข้อมูลผู้ปกครอง

คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
คุณยังไม่กรอกข้อมูล

ข้อมูลการศึกษา (โรงเรียนเดิม)


วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพื้นฐาน
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
คุณยังไม่กรอกข้อมูล
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
คุณยังไม่กรอกข้อมูล

เลือกลำดับห้องเรียนที่ต้องการ


1. โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและ สิ่งแวดล้อม (สสวท./SMTE)
2. โครงการห้องเรียนพิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ (MSEP)
3. โครงการห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการ เป็นภาษาอังกฤษ English Program (EP)

เลือกวันยื่นเอกสารสมัครเรียน

วันที่ เวลา เลือก จำนวนรับ จำนวนสมัคร
10 ก.พ. 2567 เช้า 8.30-12.00 น.
50 38
10 ก.พ. 2567 บ่าย 12.00-16.30 น.
50 30
11 ก.พ. 2567 เช้า 8.30-12.00 น.
50 เต็ม
11 ก.พ. 2567 บ่าย 12.00-16.30 น.
50 เต็ม
12 ก.พ. 2567 เช้า 8.30-12.00 น.
50 เต็ม
12 ก.พ. 2567 บ่าย 12.00-16.30 น.
50 48
13 ก.พ. 2567 เช้า 8.30-12.00 น.
50 เต็ม
13 ก.พ. 2567 บ่าย 12.00-16.30 น.
50 45
14 ก.พ. 2567 เช้า 8.30-12.00 น.
50 26
14 ก.พ. 2567 บ่าย 12.00-16.30 น.
50 36

ข้อตกลงการรับสมัคร

1. ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุในการสมัครเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าหากข้าพเจ้าให้ข้อมูลอันเป็นเท็จข้าพเจ้าอาจถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการสมัครหรือสิทธิ์ในการเข้าศึกษาได้

2. ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบการสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อของโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี ประจำปีการศึกษา 2567 ทุกประการ

You must agree before submitting.