.

.

สถิติการรับสมัคร ม.1 ห้องเรียนพิเศษ

วันที่สมัคร ในเขต นอกเขต รวม
วันที่ 1 31 12 43
วันที่ 2 59 28 87
วันที่ 3 48 42 90
วันที่ 4 45 34 79
วันที่ 5 24 26 50

สถิติการรับสมัคร ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

วันที่สมัคร ในเขต นอกเขต รวม
วันที่ 1 47 23 70
วันที่ 2 24 1 25
วันที่ 3 50 19 69
วันที่ 4 24 20 44
วันที่ 5 22 5 27